Allmänna villkor

Hyresavtal

Vid bokning sluter hyresgästen ett bindande avtal med Kobbar & Skär, som förmedlare. Avtalet gäller mellan dig som hyresgäst och stugans ägare. Kobbar & Skär är endast förmedlare och är således ansvariga endast som sådan.

Bokningen

Bokningen sker genom att bokningsförfrågan accepteras och bokningsbekräftelse skickats ut. För att bokningen ska gälla krävs att betalning av bokningsavgiften och slutsumman sker enligt angivet senaste datum. Sker betalningen online med betal- / kreditkort via Kobbar & Skär AB’s hemsida garanterar du att kortet som används är ditt eget och att det finns/kommer att finnas täckning för de betalningar/reservationer som kommer att göras enligt avtal t.ex vid eventuell deposition som reserveras på kortet några dagar innan ankomst, vidare garanterar du att  kortets giltighets tid sträcker sig till minst en månad efter utcheckningsdatum.

Avbeställning

Erlagd bokningsavgift / Förskottsbetalning återbetalas inte och fastigheten blir till förfogande för uthyrning återigen. Sker avbeställning inom mindre än 21 dagar före uthyrnings tillfället ska full betalning erhållas från hyresgästen.

Deposition

I vissa stugor, ska man lämna en depositionsavgift som säkerhet. Ibland handhar Kobbar & Skär depositionen och då betalar Kobbar & Skär tillbaka den efter ni lämnat stugan och den blivit godkänd.
Eller så lämnar ni depositionen direkt till stugägaren vid ankomst och får tillbaka den av stugägaren när ni lämnar stugan och den är godkänd av ägaren.
Kolla i er bokningsbekräftelse vad som gäller för just er stuga.

Avbeställningsskydd

Det åligger hyresgästen att anskaffa avbeställningsskydd.

Om hyresgästen betalar sent

Bokningsavgiften ska betalas vid bokningstillfället. Resterande hyressumma inbetalas senast 21 dagar innan uthyrnings tillfället. Om detta inte sker så har förmedlaren rätt att hyra ut till annan hyresgäst, bokningsavgiften återbetalas ej.

Uthyrningstiden

Om inget annat är överenskommet så gäller incheckning från kl. 16:00 på första dagen av hyrestiden och utcheckning senast kl.10:00 på sista hyres dagen. (Lågsäsong/weekend gäller oftast helt andra in och utcheckningstider)

Stugorna

Stugorna/husen Kobbar & Skär förmedlar, är oftast privata och det kan vara så att i vissa stugor så finns det privata saker i skåp och lådor. De brukar vara markerade som privat. Alla bilder stämmer inte alltid exakt med våra bilder eftersom ägarna kan ha renoverat, bytt ut möbler eller annat. Dock måste det alltid vara likvärdigt eller till det bättre.

Vid ankomst

Legitimation kan komma att avkrävas vid ankomst. Klagomål på dåligt städad stuga/missnöje vid ankomst ska rapporteras till Kobbar & Skär/ fastighetsägare senast incheckningsdagen! Kobbar & Skär eller stugägaren har då möjlighet att åtgärda problemet.

Vid avresan

Slutstädning vid avresa:

Hyresgästen är ansvarig att lämna huset/stugan i samma städat skick som man fick stugan i. Checklista städlista, medföljer vid välkomstmejlet/ finns i stugan.

Några få stugor/hus har slutstädning inkluderat i priset. Kolla vad som ingår i bokningen. Checklista för vad som ingår medföljer i välkomstmejlet /finns i stugan

Eventuella skador förorsakade av hyresgästen skall betalas av hyresgästen. Är städningen bristfällig, avdrages kostnader för detta på depositionen.

Force majeure

Om Kobbar & Skär Stugförmedling AB och/eller Husägaren är förhindrad eller väsentligen begränsad i utförandet av sina skyldigheter
enligt avtalet på grund av force majeure och/eller andra extra-ordinära händelser eller omständigheter, inkluderande men inte begränsat till krig, natur-katastrofer, utsläppskatastrofer, torka, andra extraordinära väderförhållanden, epidemier, pandemier, karantäner, stängning av gränser eller geografiska områden, livsmedelsbrist och/eller ransonering, trafikförhållanden, avbrott i valutahandel, strejker, lockouter, och oavsett om någon av dessa force majeure-händelser och/eller
andra extraordinära händelser eller omständigheter var förutsebara vid tidpunkten för bokningen, har Kobbar & Skär Stugförmedling AB och/eller Husägaren rätt att häva avtalet utan att varken Kobbar & Skär Stugförmedling AB
eller Husägaren ska vara ansvarig för att inte ha uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet.

Kobbar & Skär Stugförmedling AB har rätt att behålla de betalningar som har erlagts till Kobbar & Skär Stugförmedling AB av hyresgästen om force majeure och/eller andra extraordinära händelser eller omständigheter föreligger.

Trädgård med blommor, frukt och bär

I de fastigheter där trädgård ingår så har hyresgästen rätt att i måttlig mån skörda bär och frukter till husbehov efter säsong samt att ta in snittblommor. Dock får buskar, träd och andra växter inte skadas eller trimmas.

Antal bäddar och personer i stugan

Stugan får användas av högst det antal personer som det angivits bäddar för i beskrivningen. I vissa fall kan efter förfrågan ytterligare nattgäst få ackommoderas och då med en överenskommen tilläggskostnad.

Åldersgräns för att hyra våra stugor är att man ska fylla 25 år samma år uthyrningen sker. Inga fester får förekomma i stugorna.

Husdjur

Husdjur får endast medtas om hus beskrivningen medger detta eller att det överenskommits skriftligen i bokningsbekräftelsen och då ej fler än det antal som nämnts. Husdjuren får ej vara i möblerna. Noggrann städning krävs.

Rökning

Rökning är ej tillåtet i stugorna. Vi kan dock aldrig garantera att det inte varit någon som rökt i stugan. Vid överträdelse debiteras en avgift på 4000 kr.

Slitage

Med förslitningar menas normalt slitage, inte slitage som uppkommit vid oaktsamt förfarande.

Försäkring

Hyresgästen ansvarar för att ha en hemförsäkring som täcker eventuella skador i huset, eller på husets egendom, som uppkommer vid olyckshändelse eller vid oaktsamhet under vistelsen. Den hyresgäst som står ansvarig för stugan är också ansvarig för att stugan lämnas i samma skick som man fann den. Skulle något inträffa som orsakar skador av större värde än depositionen, skall hyresgästen kontakta sitt försäkringsbolag, vilket hyresgästen uppgivit i avtalet, för vidare utredning.

Ansvar för skada/vållande av skada

Varken husägare eller förmedlare har ansvar för hyresgästens personliga egendom. Skulle hyresgästen handla vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att fastigheten skadats eller att egendom tillhörande fastigheten har förkommit eller skadats, ansvarar hyresgästen för detta.

Lag och Jurisdiktion

Detta avtal ( och eventuella tvister, krav, eller förfarande av vilken typ som helst som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med användningen av denna webbplats ”www.kobbaroskar.com” och/ eller bokningsfunktionen som erbjuds på denna webbplats ) regleras av och skall tolkas i enlighet med Svensk lag. Du godkänner härmed de Svenska domstolarnas exklusiva jurisdiktion i alla tvister som härrör från eller relaterar till användningen av denna webbplats.

Allergistugor

Vi har inga allergistugor och kan inte garantera att våra stugor är allergivänliga. I vissa stugor står det att inga husdjur får medfölja. Ägarna kan dock själva ha husdjur, men vill ej att andra har med husdjur. Kobbar & Skär tar ej på sig ansvaret för förekommande allergiska rektioner i våra stugor.

Överlåtelse av stugan

Det är inte tillåtet att överlåta stugan till 3:e part. Den person som bokat stugan har ansvaret för denna under hyrestiden och att stugan lämnas i gott och städat skick.

GDPR- Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som

  • För/efternamn
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Bostadsadress
  • Kontoinformation

Syftet med behandlingen av uppgifterna är att bl.a. ingå ett avtal med stugägaren genom Kobbar och Skär gällande hyra av semesterhus samt att administrera ekonomiska transaktioner.

Vi får era personuppgifter genom att ni
1. skickar in en bokningsförfrågan via vår hemsida
2. ingår ett avtal med stugägaren genom Kobbar och Skär.

Vad som händer om ni inte lämnar dessa personuppgifter vid
punkt 1. Bokningsförfrågan behandlas ej.
punkt 2. Inget avtal kan ingås.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att teckna ett avtal med stugägaren genom Kobbar och Skär gällande hyra av semesterhus.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Vi sparar uppgifterna för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, vi sparar dem så länge det finns lagliga krav eller längst två år, vi delar i vissa fall personuppgifterna med banken där det krävs för in/utbetalningar.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Kjell Björnemyr
e-post: ekonomi@kobbaroskar.com
orgnr:559237-9084

Tryckfel på hemsidan och övriga dokument

Vi reserverar oss för tryckfel på hemsidan eller fel i text på våra dokument. Vi är en liten stugförmedling och gör att allt för att försöka beskriva våra stugor och hus så tillförlitligt det går.